Privacy/disclaimer

Disclaimer en Privacy Statement

Disclaimer en Privacy Statement

Disclaimer en Privacy Statement 

Stichting Intuitive Arts Movement, KvK-nummer: 77909712, hierna te noemen Stichting Intuitive Arts Movement, stelt zich ten doel de persoonlijke levenssfeer van ieder van wie wij gegevens verwerken te beschermen tegen misbruik en tegen onjuistheid van gegevens, en te voorkomen dat persoonsgegevens worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze verzameld zijn.

 

 

Privacy statement

Persoonsgegevens worden door Stichting Intuitive Arts Movement verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

Dit geldt voor alle bezoekers van de websites, https://www.ia-movement.eu en www.iamcreativeschool.eu, van Stichting Intuitive Arts Movement.

 

 

Deze websites www.ia-movement.eu en www.iam-creativeschool.eu staan onder beheer en zijn eigendom van Stichting Intuitive Arts Movement.

 

 

Door het bezoeken van onze websites https://www.ia-movement.eu en www.iam-creativeschool.eu ga je akkoord met deze verklaring, inclusief eventuele wijzigingen.

 

 

Lees daarom deze verklaring zorgvuldig door. Deze verklaring geldt voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die de site bezoeken.

 

Reikwijdte

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van deze website en de daarop aangeboden functionaliteiten.

 

Verantwoordelijkheid

Het bestuur en de administratie is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in AVG artikel 4, lid 7,

 

 

Stichting Intuitive Arts Movement

KvK-nummer: 77909712
Nedereindseweg 4
3438 AD Nieuwegein

 

 

Bestuur Stichting Intuitive Arts Movement
KvK-nummer: 77909712
p/a Vaartuigenlaan 46
3448 KM Woerden

 

Administratie van Stichting Intuitive Arts Movement
info@ia-movement.eu en administration@iam-creativeschool.eu

 

Categorieën betrokkenen
Stichting Intuitive Arts Movement verwerkt gegevens van:

 

 • Aanmeldingen Fulltime onderwijs
 • Aanmeldingen Parttime onderwijs
 • Geïnteresseerden
 • Deelnemers Creative Bootcamp
 • Gemeente/kerken en organisaties waarmee we samenwerken
 • Alumni
 • Sollicitanten
 • Docenten
 • Kunstenaars

Categorieën persoonsgegevens:
Stichting Intuitive Arts Movement kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 

 

Van alle personen die contact met ons opnemen:

 • Contact- en NAW-gegevens

Van aanmeldingen en deelnemers:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële en/of betaalgegevens

Van studenten fulltime onderwijs en allumni:

 • Geslacht
 • Geboorteplaats en -datum
 • Gegevens over de burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële en/of betaalgegevens
 • Opleiding en werkgegevens
 • Paspoort(nummer), uitgiftedatum en vervaldatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • pasfoto
 • nationaliteit
 • religie
 • gegevens over gezondheid
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens

Van deelnemers parttime onderwijs en van de creative bootcamp:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële en/of betaalgegevens
 • Foto’s tijdens de lessen met toestemming van de deelnemers
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens

Van docenten, medewerkers en sollicitanten:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gegevens over de burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële en/of betaalgegevens
 • Opleiding en werkgegevens (waaronder KVK nummer)
 • Paspoort(nummer), uitgiftedatum en vervaldatum
 • (Pas-)foto
 • Nationaliteit
 • Religie
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens

Van kunstenaars:

 • NAW gegevens

Van gemeenten, samenwerkingspartners en organisaties:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële en/of betaalgegevens

Persoonsgegevens verstrekt aan Stichting Intuitive Arts Movement worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Uw gegevens worden in ieder geval gedurende 1 schooljaar bewaard. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

 

Doeleinden

 Stichting Intuitive Arts Movement verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Aanmelding en toelating
 • Werving en selectie
 • Relatiebeheer
 • Verzenden van informatie en nieuwsbrieven
 • Registratie van deelname aan informatiedagen, activiteiten of evenementen
 • Onderzoek

 

Rechten

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 

 • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens wanneer deze onjuist zijn
 • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens wanneer:

o De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waar ze voor verzameld zijn
o De gegevens onrechtmatig verzameld zijn
o Je jouw toestemming intrekt tot het verwerken van de
gegevens

 

 

 • Recht op beperking van verwerking. De gegevens mogen alleen nog verwerkt worden:

o met jouw toestemming
o ter bescherming van de rechten van anderen
o voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

 

 

 

Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via het e-mailadres info@ia-movement.eu. Op dit adres kun je ook terecht met vragen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Intuitive Arts Movement. Wanneer je een verzoek ter uitoefening van je rechten bij ons indient, kan het zijn dat we je vragen om aanvullende identificatie.

 

De afhandelingstermijn van een gegevensverzoek is 30 dagen na ontvangst. Verzoeken worden door ons op redelijkheid en haalbaarheid getoetst. Als een verzoek niet binnen de reguliere termijn kan worden afgehandeld dan kunnen wij de termijn van afhandeling verlengen naar 90 dagen na ontvangst. Wij laten je in dat geval weten waarom dit nodig is.

 

Wanneer wij jouw gegevens nodig hebben voor een verwerking van zwaarwegend belang, kan het zijn dat wij een verzoek tot verwijdering stopzetten of verwerking weigeren.

 

 

Gegevensdeling derden

Uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens alleen door ons verwerkt worden. In sommige gevallen worden persoonsgegevens van jou gedeeld met andere partijen:

 

 

 • Overheidsinstanties in het geval van een wettelijke verplichting
 • Derden (bijvoorbeeld softwareleveranciers, verzekeraars) die persoonsgegevens verwerken in het kader van een dienst die Stichting Intuitive Arts Movement van hen afneemt
 • Voor het delen van gegevens met derden stelt Stichting Intuitive Arts Movement een verwerkersovereenkomst op, waarin afspraken worden gemaakt over passende organisatorische en technische maatregelen voor het veilig verwerken van jouw gegevens.

De door gebruikers van onze website verstrekte persoonsgegevens zoals hierboven beschreven worden verwerkt door Vimexx.nl volgens de volgende gebruikersovereenkomst: https://www.vimexx.nl/Fair-Use-Policy-v2.pdf,  volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemeneinformatie-avg/algemene-informatie-avg . Genoemde gegevens worden bewaard zolang het nodig is om te kunnen reageren op vragen, verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering via het contactformulier.

 

 

Gegevens door gebruikers verstrekt bij het doen van een donatie van onze donatiepagina worden verwerkt door https://www.mollie.com Volgens de volgende gebruikersovereenkomst: https://www.mollie.com/nl/user-agreement

 

 

Gegevens door gebruikers verstrekt voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven worden verwerkt door http://www.mailchimp.com volgens de volgende gebruikersovereenkomst: https://mailchimp.com/legal/terms/

 

 

Gegevens worden alleen buiten de EU gedeeld, als er sprake is van een passend beschermingsniveau in overeenstemming met de Europese wetgeving.

 

(Technische) beveiliging

We dragen zorg voor passende en up-to-date technische en organisatorische beveiliging om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. In haar beleid legt Stichting Intuitive Arts Movement vertrouwelijkheidsbepalingen voor haar personeel vast en wordt waar nodig gebruik gemaakt van aanvullende geheimhoudingsverklaringen.

 

 

Zwakke plekken in systemen kunnen echter voorkomen. Hierom maken wij gebruik van Word Press veiligheidsplugins zoals Wordfence, Recaptcha en firewall en detectiesystemen van de provider Vimexx.

 

 

Datalekken

Bij beveiligingsincidenten of een datalek wordt deze binnen 72 uur gemeld bij de autoriteit Persoonsgegevens via https://www.vijverbergadvocaten.nl/bestuursrecht/privacyrecht/datalekmelden-onder-avg. En zullen we gedupeerden hiervan op de hoogte stellen.

 

Cookies op deze site

Stichting Intuitive Arts Movement, KvK-nummer: 77909712 hecht aan de privacy van de bezoekers van onze website. Hierom maken we geen gebruik van tracking-, marketing- en social media cookies. Wel worden functionele cookies toegepast die de werking van de site ondersteunen.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers aangeboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

 

Disclaimer

Stichting Intuitive Arts Movement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, van de informatie op haar websites, in nieuwsbrieven of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. De inhoud kan zonder berichtgeving gewijzigd worden.

 

Aan de gegevens, zoals die op www.iam-creativeschool.eu,  www.ia-movement.eu en elektronische nieuwsbrieven worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie gegeven op het foutloos en ononderbroken functioneren van deze websites.

 

 

Prijzen
Alle prijzen die op deze website worden vermeld of op deze website worden verstrekt zijn onder voorbehoud.

 

Websites van derden
Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). Stichting Intuitive Arts Movement draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Stichting Intuitive Arts Movement de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

 

Dit privacy statement is op deze websites van derden niet van toepassing. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Eigendomsrechten en copyright
Alle inhoud van deze website https://www.ia-movement.eu en www.iam-creativeschool.eu valt onder het copyright (auteursrecht) van Stichting Intuitive Arts Movement of respectievelijk de relevante rechthebbende auteur/kunstenaar.

 

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals liedjes, films, illustraties, teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij Stichting Intuitive Arts Movement respectievelijk de relevante rechthebbende auteur/kunstenaar. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Intuitive Arts Movement of respectievelijk de relevante rechthebbende auteur/kunstenaar, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken. Verzoeken kunnen ingediend worden via het contactformulier bij Stichting Intuitive Arts Movement .

 

Toepasselijk recht
Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.

 

Deze verklaring geldt vanaf 12 juli 2022. Wijzigingen in deze verklaring gaan van kracht op moment van publicatie op deze site. Stichting Intuitive Arts Movement is gerechtigd de inhoud van dit privacy statement te allen tijde aan te passen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Contact Stichting Intuitive Arts Movement.

Stichting Intuitive Arts Movement – www.ia-movement.euinfo@ia-movement.eu